top of page

Allmänna villkor version 2020:1

I den mån inte annat anges i ett avtal mellan kunden (”Kunden”) och Jacob Janssens Städ & Fönsterputs AB. 556613-8953 (”Jacobs”) gäller följande allmänna villkor.

 

Med ”Kunden” avses den person som beställt Städtjänst från Jacobs och i uppdrags-avtalet har uppgett sitt namn och personnummer.

 

Kunden och Jacobs anges i det följande som (”Parterna”).

  1. Städtjänster

  2. Pris för Städtjänster och betalning

  3. Avbokning och ombokning

  4. Utebliven eller felaktigt utförd Städtjänst

  5. Force majeure

  6. Ansvar

  7. Avtalstid och uppsägning

  8. Behandling av personuppgifter

  9. Tvist

  10. Ändring av villkoren

 

 

1. Städtjänster
Jacobs erbjuder Städtjänster som utförs på ett fackmannamässigt sätt. Städtjänster utgörs av städning i Kundens hem eller i avtalad lokal. Städtjänster utförs vid de servicetillfällen som Jacobs kommer överens med Kunden om.

I Jacobs checklistor vilka återfinns på bolagets hemsida anges vad som vanligen ingår i Städtjänsterna. Varje Städtjänst anpassas dock efter Kundens önskemål.

I samtliga Städtjänster ingår utförande och städmaterial, dock ej förbrukningsmateriel såsom exempelvis toalettpapper och hushållspapper.

 

2. Pris för Städtjänster och betalning

 

2.1. Kunden kan köpa Städtjänster från Jacobs som enstaka servicetillfällen eller på abonnemang.
 

2.2. Betalning sker månadsvis i efterskott mot faktura femton (15) dagar. Fakturan kan skickas via mail eller som pappersfaktura i brevlådan. Jacobs har rätt att när som helst höja priserna för Städtjänsterna. Om Jacobs höjer priserna kommer Kunden meddelas om detta skriftligen senast en (1) månad i förväg.
 

2.3. Jacobs följer Städindex. Städindex mäter prisutvecklingen för städverksamhetens olika kostnader. Modellen har tagits fram av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Almega Serviceentreprenörerna. Syftet är att mäta förändringar i kostnaderna för städverksamhet. Städindex kan användas för justering av priser för städverksamhet i olika typer av avtal. Syftet är inte att skapa lönsamhet för endera parten indirekt på den andra partens bekostnad. Syftet är att skapa en fungerande marknad där index ska möjliggöra långvariga prisöverenskommelser. Städindex har som basmånad maj, och därefter räknas nya värden fram en gång per år (1 juni). Jacobs har rätt att när som helst höja priserna för Städtjänsterna. Om Jacobs höjer priserna (utöver städindex) kommer Kunden meddelas om detta skriftligen senast en (1) månad i förväg.
 

2.4. Om Kunden har ett abonnemangsavtal betalas månadsavgiften från och med den månad Städtjänsten aktiveras. Städtjänsten aktiveras vid det första bokade städtillfället. 
 

2.5. Kunden kommer att få en specificerad faktura från Jacobs. Betalning ska ske senast på den förfallodag som anges på fakturan. Skulle Kunden betala efter förfallodagen tar Jacobs ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och andra avgifter såsom påminnelseavgifter tillkommer.

2.6. Det är Kundens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion (RUT) inte överstigits. Om Skatteverket i någon omfattning nekar utbetalning eller om Jacobs blir återbetalningsskyldiga för utbetalt belopp har Jacobs  rätt att kräva Kunden på motsvarande belopp.

 

 

3. Avbokning och ombokning

3.1. Kunden kan kostnadsfritt avboka städtjänsten upp till 72 timmar före inplanerat städtillfälle.

3.2. För senare avbokning, gäller Jacobs avbokningsregler enligt punkt 3.3. och 3.4. Vid ombokning av tjänst ombeds Kunden ta kontakt med Jacobs via mail info@jacobsstad.se eller telefon 070-641 95 22.
 

3.3. Vid avbokning tidigare än 72 timmar, helg ej inräknat, före inplanerat städtillfälle sker avbokning utan kostnad. Sker avbokning mellan 48 och 24 timmar, helg ej inräknat, före inplanerat städtillfälle debiteras Kunden 50 % av priset. Om avbokning sker mellan 24 timmar eller senare, helg ej inräknat, före inplanerat städtillfälle debiteras Kunden 75 % av priset, vid avbokning samma dag debiteras Kunden fullt pris.
 

3.4. Notera att avbokningskostnaden inte berättigar till RUT-avdrag och att avbokningen inte är giltig förrän Kunden har fått en bekräftelse via mail.

 

 

4. Utebliven eller felaktigt utförd Städtjänst
 

4.1. Om Kunden köper Städtjänster eller tecknat abonnemang om Städtjänster och Jacobs inte utför Städtjänsten och om Parterna inte kommer överens om att Jacobs ska utföra den på en annan dag, behöver Kunden inte betala för inplanerat städtillfälle. 
 

4.2. Om Kunden anser att Jacobs har utfört Städtjänster fel eller bristfälligt ska Kunden kontakta Jacobs snarast via mail info@jacobsstad.se eller telefon 070-641 95 22. Reklamation får inte ske senare än tre år efter att tjänsten utfördes. Jacobs tillämpar gällande konsumentlagstiftning och åtgärdar fel och brister i utförda Städtjänster så snart som möjligt.

5. Force majeure

Jacobs har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Jacobs kan visa att fel eller dröjsmål i städtjänst beror på omständighet utanför Jacobs kontroll och som Jacobs inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades eller när Städtjänsten utfördes och vars följder Jacobs inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

 

6. Ansvar

 

6.1. Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Utöver Kundens hemförsäkring åtar sig Jacobs att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av Jacobs personal.  

6.2. Detta innebär att om Jacobs eller dess personal av oaktsamhet förorsakar sak- eller personskada ersätter Jacobs sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).

6.3. Jacobs ansvarar inte för eventuell indirekt skada. Jacobs ansvar omfattar inte heller skada som beror på Kundens bristande information till Jacobs eller Kundens försummelse, t.ex. angående skötsel av en viss typ av material, eller till följd av att lösa/fasta inventarier inte är korrekt monterade eller placerade.
 

6.4. Jacobs ansvarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet.
 

6.5. Jacobs ersättningsansvar är begränsat till det belopp som gällande ansvarsförsäkring vid skadetillfället kan ersätta.

7. Avtalstid och uppsägning

 

7.1. Dessa allmänna villkor gäller från och med att Kunden har godkänt dem genom uppdragsavtal mellan Parterna, och löper tills vidare så länge som avtalet är giltigt. 
 

7.2. Abonnemang gäller tills vidare med uppsägningsrätt för bägge parter. Uppsägningstiden är en månad. Uppsägning ska ske skriftligt.
 

7.3. Jacobs har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller avstå från att utföra Städtjänster hos Kunden. Särskilda skäl kan exempelvis, men ej uteslutande, vara att: 
a) arbetsmiljön för Jacobs personal i Kundens hem är undermålig eller ohälsosam,
b) samarbetet mellan Kunden och Jacobs personal inte fungerar, eller
c) Kunden inte betalar faktura trots påminnelse.

8. Behandling av personuppgifter

Jacobs behandlar personuppgifter enligt vad som följer av Jacobs integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa allmänna villkor.

9. Tvist

 

9.1. Om Parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. 
 

9.2 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan Jacobs och Kunden. 
 

9.3 Tvist i anledning av uppdragsförhållandet mellan Jacobs och Kunden ska avgöras av svensk allmän domstol.

10. Ändring av villkoren

 

Utöver Jacobs rätt att ändra priserna enligt punkt 2.2., har Jacobs också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om Jacobs ändrar villkoren kommer Jacobs meddela Kunden detta skriftligt senast en (1) månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om Kunden inte godtar sådan ändring har Kunden rätt att säga upp avtalet med Jacobs innan ändringarna träder i kraft.

bottom of page